بعد از شروع ثبت نام، شماره حساب مورد تایید انجمن از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.